อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ

등록일 2018.06.06 | 최종수정일 2018.08.01 파일확장자어도비 PDF (pdf) | 17페이지 | 가격 5,200원
다운로드
장바구니관심자료
상세신규 배너

* 본 문서는 배포용으로 복사 및 편집이 불가합니다.

서지정보

발행기관 : 한국태국학회 수록지정보 : 한국태국학회논총 / 23권 / 1호
저자명 : จินตนาพุทธเมตะ ( Jintana Puttamata )

없음

한국어 초록

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นั้น นอกจากจะมีการเรียนการ สอนทักษะต่างๆ คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ การดู แล้ว การสอน วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย วิถีชีวิตไทยให้แก่ชาวต่างชาติก็มีความสำคัญยิ่ง เพราะ ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้จะทำให้ชาวต่างประเทศ เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถดำเนินชีวิตในประเทศไทย หรือทำงานร่วมกับคนไทยได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีช่องว่างระหว่างความเป็นชาวต่างประเทศและความเป็นไทยการสอนภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ศตวรรษที่ 21 มีการ ปรับเปลี่ยนด้านกลวิธี การสอน เพราะความเจริญด้านเทคโนโลยี การอยู่ในสังคม โลกโชเชียล และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในรุ่น Gen.Y ดังนั้นจึงพยายาม หาอาชีพอิสระ ชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับ IT ชอบการติดต่อผ่านทางไลน์หรือเฟสบุ๊ค ดังนั้นจุดมุ่งหมายการเรียนภาษาและวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะความเจริญ ทางเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด

영어 초록

Language and culture have strong relation that cannont separate out. Therefore, learning culture should be inculded in the language learning process. Threrefore, teaching Thai as a foreign language requires various teaching skills, those are; listening, speaking, reading, writing, and sightseeing. The sightseeing as a teaching Thai culture, Thai traditions and Thai Lifestyle to foreigners are important, beause it could help foreigners to understand the way of Thai life and to make them live with Thai people contentedly.Teaching language and culture strategies from the past to present has been changed, and it would be coutinued in the future. This is because the advancement of technology and Society, the behavior changes of people in Gen Y. People in Gen Y tend to find the independent career, and also need to keep in contact with others through Social Medias. Therefore, meterials in teaching language and culture would be more advanced alongside with technological progress.

참고 자료

없음
 • 구매평가(0)
 • 구매문의(0)
   최근 구매한 회원 학교정보 보기
   1. 최근 2주간 다운받은 회원수와 학교정보이며
      구매한 본인의 구매정보도 함께 표시됩니다.
   2. 매시 정각마다 업데이트 됩니다. (02:00 ~ 21:00)
   3. 구매자의 학교정보가 없는 경우 기타로 표시됩니다.
   4. 지식포인트 보유 시 지식포인트가 차감되며
      미보유 시 아이디당 1일 3회만 제공됩니다.

   찾던 자료가 아닌가요?아래 자료들 중 찾던 자료가 있는지 확인해보세요

   • 파일확장자 Foreign Language) (Past, Present and Future in 21th Century Learning and Teaching Thai with Thai Culture as Foreign Language) 17페이지
    การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นั้น นอกจากจะมีการเรียนการ สอนทักษะต่างๆ คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ การดู แล้ว การสอน วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย วิถีชีวิตไทยให้แก่ชาวต่างชาติก็มีความสำคัญยิ่ง เพราะ ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้จะทำให้ชาวต่างประเทศ เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถดำเนินชีวิตในประเทศไทย หรือทำงานร่วมกับคนไทยได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีช่องว่างระหว่างความเป็นชาวต่างประเทศและความเป็นไทย การสอนภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ศตวรรษที่ 21 ... จินตนา พุทธเมตะ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ นั้น นอกจากจะมีการเรียนการ สอนทักษะต่างๆ คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ การดู แล้ว การสอน วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย วิถีชีวิตไทยให้แก่ชาวต่างชาติก็มีความสำคัญยิ่ง เพราะ ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้จะทำให้ชาวต่างประเทศ เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น อีกทั้ง ยังสามารถดำเนินชีวิตในประเทศไทย หรือทำงานร่วมกับคนไทยได้อย่างมีความสุข โดยไม่มีช่องว่างระหว่างความเป็นชาวต่างประเทศและความเป็นไทย การสอนภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ศตวรรษที่ 21
   • 파일확장자 21세기 한국에서의 국어교육 (Korean Language Education in the 21st Century) (Korean Language Education in the 21st Century) 21페이지
    education in the past in the 19th century ... the past in the 19th century, Korea tried ... eduction and how we teach Korean language
   상세하단 배너
   우수 콘텐츠 서비스 품질인증 획득
   최근 본 자료더보기
   상세우측 배너
   상세우측 배너
   상세우측 배너
   อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ
   페이지
   만족도 조사

   페이지 사용에 불편하신 점이 있으십니까?

   의견 보내기